การบำรุงรักษา

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำมีระบุไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EN 228 หรือเทียบเท่า และต้องแสดงค่าออกเทนที่สอดคล้องกัน (ROZ ... )

อย่าใช้เชื้อเพลิงที่ทำจากเมทานอล (เช่น M15, M85, M100) หรือมีสัดส่วนของเอทานอลมากกว่า 10% (เช่น E15, E25, E85, E100)

ช่วงเวลาบริการ