Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti KTM Sportmotorcycle GmbH (ďalej len „KTM“):

My v spoločnosti KTM rešpektujeme a chránime súkromie všetkých našich zákazníkov a návštevníkov našich webových stránok (ďalej len „návštevníci“) a striktne dodržiavame zákony o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú zhromažďované na tejto webovej stránke iba v nevyhnutnom rozsahu. V žiadnom prípade nebudú získané údaje odpredané. Nasledujúce vyhlásenie vám poskytuje prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu, ako aj informácie požadované podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov o spracovaní vašich osobných údajov, najmä o tom, ktoré kategórie údajov zbiera spoločnosť KTM od používateľov webovej stránky www.ktm.coma/alebo od zákazníkov autorizovaných predajcov KTM a za akým účelom. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webové stránky spoločnosti KTM a všetky produkty a služby, ktoré spoločnosť KTM ponúka. V tejto súvislosti sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti KTM vzťahuje aj na všetky spoločnosti skupiny KTM, ktoré môžu zhromažďovať a/alebo spracúvať osobné údaje.

 

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti nie je potrebné poskytovať osobné údaje za účelom používania našej webovej stránky. Môžeme však vyžadovať vaše osobné údaje, pokiaľ sú potrebné pre plnenie s nami uzatvorenej zmluvy alebo pre vykonávanie predzmluvných opatrení (pozri článok 6 ods. 1 písm. b GDPR). Všetky vaše osobné údaje, konkrétne vašu e-mailovú adresu, vaše meno, vašu adresu a dátum narodenia, budeme zhromažďovať iba vtedy, keď nám ich poskytnete, napríklad za účelom uzatvorenia zmluvy, spracovania objednávky, v rámci súťaže, na zasielanie informačných materiálov alebo v rámci prieskumu, ako aj registrácie na zasielanie informačných letákov. Návštevníci sa samozrejme môžu rozhodnúť, že nebudú poskytovať žiadne osobné údaje, avšak pri anonymnom používaní našej webovej stránky si musia byť vedomí toho, že niektoré funkcie môžu byť k dispozícii len v obmedzenom rozsahu.

Spoločnosť KTM uznáva a rešpektuje dôležitosť zodpovedného používania osobných údajov získaných od návštevníkov a zákazníkov. Spoločnosť KTM nepoužije tieto údaje na to, aby vás kontaktovala a informovala vás o novinkách, službách a ponukách produktov bez vášho súhlasu.

 

 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Ak to vyžaduje zákon alebo zmluva, alebo ak máme legálny a legitímny záujem, môže byť v individuálnom prípade nevyhnutné, aby sme vaše údaje poskytli našim spoločnostiam v rámci skupiny alebo externým obchodným partnerom.

Vaše údaje sa nebudú predávať, prenajímať, ani inak poskytovať externým tretím stranám. To nezahŕňa: dôveryhodných partnerov, ktorí nás podporujú pri prevádzkovaní webovej stránky, v rámci našej obchodnej činnosti alebo v iných službách, pričom je samozrejme zabezpečené, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť. V rámci spracovania vašej objednávky alebo žiadosti čiastočne poverujeme externých obchodných partnerov, ktorí sú však zmluvne zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov.

Prenos osobných údajov jednotlivým spoločnostiam koncernu KTM alebo iným tretím stranám, sa uskutočňuje iba vtedy, ak sa príjemcovia týchto údajov voči spoločnosti KTM zaviazali dodržiavať platné predpisy o ochrane osobných údajov. 

Pokiaľ v rámci spracovania osobných údajov angažujeme externých obchodných partnerov, zabezpečili sme, že títo boli vybraní a monitorovaní v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, a že sú taktiež povinní dodržiavať predpisy a zákony o ochrane osobných údajov. Okrem toho nedôjde k žiadnemu odovzdaniu vašich osobných údajov.

Rovnako vážne pristupujeme aj k vnútropodnikovej ochrane osobných údajov. Naši zamestnanci a nami poverení obchodní partneri sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.

Príslušná spoločnosť koncernu KTM spolupracuje s dôveryhodnými partnermi.

Konkrétne môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam koncernu alebo obchodným partnerom:

PRÍJEMCA:

Spoločnosti koncernu KTM (tu si môžete pozrieť zoznam všetkých spoločností koncernu): https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/)

Predajcovia značky KTM alebo servisní partneri (tu si môžete pozrieť zoznam):

https://www.ktm.com/at/haendlersuche/

Ostatní obchodní partneri (tu si môžete pozrieť zoznam):

https://www.ktm.com/at/gdpr/

 

Zhromažďovanie a uchovávanie údajov o používaní

Pri prístupe na webovú stránku sa budú ukladať nasledujúce komunikačné metaúdaje: IP adresa, dátum a čas prístupu, názov vyvolaného súboru, podstránka, ako aj anonymné rozpoznanie použitia, mesto, región a krajina používateľa, operačný systém používateľa, prehliadač používateľa, verzia prehliadača používateľa, interakcie používateľa na webových stránkach, stránky navštívené používateľom, trvanie relácie a počet relácií používateľa, dátum prvej návštevy webových stránok, dátum a čas každej interakcie používateľa, čas strávený na webových stránkach, dĺžka trvania požiadaviek používateľa, požiadavky používateľa, výnimočné chyby na webových stránkach, dátum a čas a trvanie výnimočných chýb. Na štatistické účely môžu byť údaje anonymne vyhodnocované. Tieto údaje sú prísne dôverné a neprenášajú sa mimo systému spoločnosti KTM, ani sa nesprístupňujú iným tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie zákonných alebo zmluvných záväzkov, alebo na splnenie chránených a oprávnených záujmov spoločnosti KTM.

Vaše údaje vymažeme alebo anonymizujeme, ak už viac nie sú potrebné na sprostredkovanie komunikácie. Ak je spracovanie metaúdajov elektronickej komunikácie potrebné na účely fakturácie, ponecháme si príslušné komunikačné metaúdaje až do konca obdobia, počas ktorého môže byť faktúra právne napadnuteľná alebo uplatnená žiadosť o úhradu platby. Tieto metaúdaje elektronickej komunikácie uchovávame po dobu troch rokov od uzatvorenia zmluvy, pretože v zmysle rakúskeho Občianskeho zákonníka (ABGB) sa musí uplatniť nárok z dôvodu chyby do troch rokov od uzatvorenia zmluvy (pozri § 1487 ABGB) a nároky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci obchodnej činnosti zaniknú po troch rokoch (pozri § 1486, odsek 1, riadok 1 ABGB).

 

Súbory Cookie

Na niektorých webových stránkach spoločnosti KTM sa môžu používať súbory Cookie. Súbor Cookie je malý údajový súbor, ktorý sa môže uložiť na váš pevný disk. Tento údajový súbor je vygenerovaný a odoslaný webovým serverom, s ktorým ste spojení prostredníctvom svojho prehliadača. Súbor Cookie umožňuje rozpoznať vás pri opätovnej návšteve webových stránok bez nutnosti opätovného zadávania už predtým zadaných údajov. Štandardné nastavenie väčšiny prehliadačov automaticky akceptuje súbory Cookie. Váš prehliadač však môžete nastaviť tak, aby tieto súbory Cookie odmietol alebo ich zobrazil vopred a zobrazil potrebné požiadavky na ich prijatie. Okrem toho môžete súbory Cookie kedykoľvek z vášho systému vymazať. Spôsob ich vymazania nájdete tu:

aboutcookies.org

Pri používaní súborov Cookie sa spracúvajú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, ulica, poštové smerové číslo, mesto, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia.

Súbory Cookie používame len na účely vykonania potrebného elektronického komunikačného procesu (pozri článok 6, ods. 1, písm. f GDPR) alebo, ak je to nevyhnutné pre poskytovanie služieb požadovaných zákazníkmi prostredníctvom našej webovej stránky (pozri článok 6, ods. 1, písm. b GDPR). Okrem toho sa súbory Cookie používajú len vtedy, keď k tomu udelíte svoj súhlas (pozri článok 6, ods. 1, písm. a GDPR).

Súbory Cookie tohto portálu môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom nasledujúcich odkazov: Prijať súbory Cookie / Odmietnuť súbory Cookie.

Ak je zhromažďovanie a ukladanie údajov so súbormi Cookie legálne, dochádza k tomu výlučne v anonymnej forme, takže nie je možné vyvodiť žiadny záver o vás ako o fyzickej osobe.

V súčasnosti sa používajú na webových stránkach KTM nasledujúce súbory Cookie na nasledujúce účely:

ai_user – Nastaví služba tretej strany Microsoft Azure s názvom Application Insights. Súbor Cookie slúži na kontrolu výkonu, na zaznamenanie chýb, ktoré vzniknú klientovi a na sledovanie toho, ako sa webová stránka používa.

.ASPXANONYMOUS – Jedinečné a anonymné používateľské meno použité na zhromažďovanie informácií pre prispôsobenie webovej stránky.

ASP.NET_SessionId – Jedinečné a anonymné používateľské meno použité na zhromažďovanie informácií pre prispôsobenie webovej stránky.

WishListAnonymousId – Jedinečné a anonymné používateľské meno použité na ukladanie produktov do zoznamu želaní pre aktuálneho návštevníka.

cookies-accepted – Používa sa na zisťovanie, či aktuálny používateľ odstránil upozornenie na súbor Cookie na webovej stránke.

UserDetails – Používa sa na ukladanie údajov o štátnej príslušnosti a polohe používateľa (v stupňoch zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky). Konkrétne pre personalizáciu a s mapou súvisiace služby na webovej stránke (napr. hľadanie predajcov).

Redirector – Používa sa na ukladanie údajov o skupine jazykov webovej stránky, ktorú používateľ navštevuje a na presmerovanie používateľa na správnu skupinu jazykov pri návrate na webovú stránku.

_gat – Nastavuje služba tretej strany spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Používa sa na obmedzenie počtu žiadostí, ktoré sa súčasne odosielajú do služby Google Analytics.

ai_session – Nastaví služba tretej strany Microsoft Azure s názvom Application Insights. Súbor Cookie slúži na kontrolu výkonu, na zaznamenanie chýb, ktoré vzniknú klientovi a na sledovanie toho, ako sa webová stránka používa.

_ga – Nastavuje služba tretej strany spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Ide o jedinečné a anonymné používateľské meno, ktoré identifikuje používateľa na webovej stránke pri sledovaní interakcií používateľa a návšteve stránok.

_gid – Nastavuje služba tretej strany spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Ide o jedinečné a anonymné používateľské meno, ktoré identifikuje používateľa na webovej stránke pri sledovaní interakcií používateľa a návšteve stránok.

VehicleProduct-******* - Používa sa na ukladanie konfiguračného kódu používateľa pre konkrétnu konfiguráciu modelu na webovej stránke prostredníctvom konfigurátora. Časť ******* je kód variantu vozidla, pre ktorý bol vygenerovaný súbor Cookie. V závislosti od vozidla, na ktoré používateľ použil konfigurátor, je možné vygenerovať niekoľko variantov tohto súboru Cookie.

 

 Rozsah zhromažďovania údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracované na účely plnenia zmluvy (pozri článok 6, ods. 1, písm. b GDPR), na spracovanie vašich žiadostí a dodržiavanie zákonných povinností (pozri článok 6, ods. 1, písm. c GDPR).

Ak vykonáme niektorý z krokov popísaných nižšie alebo poskytneme služby, chceme získať a uchovať vaše osobné údaje a v každom prípade vás požiadame o váš výslovný súhlas v prípade:

 

  • Konania súťaže, reklamnej kampane, prieskumu alebo iných funkcií webovej stránky;
  • Oznámenia zmien alebo vylepšení produktov alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na návštevníkov a zákazníkov;
  •  Odosielania informácií návštevníkom a existujúcim zákazníkom o témach, ktoré by mohli byť pre nich relevantné a/alebo o tovare a službách súvisiacich s predtým zakúpenými produktmi;
  • Odosielanie informácií o našich produktoch;

 

Odosielania pravidelných e-mailových správ, napr. letáku s novinkami:

 

Pokiaľ sa zákazníci/návštevníci rozhodnú vstúpiť do nášho zoznamu adresátov e-mailových správ, budú dostávať pravidelné e-maily informujúce o novinkách spoločnosti, aktualizáciách produktov, súvisiacich produktoch, servisných službách atď. Zákazníci/návštevníci sa môžu kedykoľvek rozhodnúť, že už nechcú byť súčasťou zoznamu adresátov e-mailových správ a nechcú ďalej dostávať e-maily od spoločnosti KTM tým, že nám to oznámia písomne ​​alebo elektronicky na kontaktnej adrese uvedenej v bode 13. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu v období pred jeho zrušením.

 

Použitie webových analytických služieb

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory Cookie, ktoré sú textovými súbormi uloženými vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované pomocou súborov Cookie o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Spoločnosť Google používa tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na vytváranie prehľadov o činnostiach webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google za žiadnych okolností nebude prepájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov Cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nemusí byť pre vás možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 

Ukladania a ochrana vašich osobných údajov

Vykonali sme množstvo bezpečnostných opatrení, ktoré zaručujú bezpečnosť vašich osobných údajov pri zadávaní a odosielaní objednávky, alebo pri prístupe k vašim osobným informáciám. Aplikujeme vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenami, prenosom alebo zničením osobných údajov, používateľských mien, hesiel, transakcií, informácií a iných údajov uložených na našej webovej stránke. Správu týchto procesov môžu vykonávať naši dodávatelia. Prenos týchto údajov môže zahŕňať spracovanie a dokončenie objednávok na našich webových stránkach, ako aj poskytovanie podporných služieb. Aplikujeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že s osobnými údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s našimi smernicami o ochrane osobných údajov.

Informácie sú chránené v bezpečnom prostredí kombináciou fyzických a technických opatrení. K týmto informáciám neexistuje verejný prístup. Prístup ku všetkým poskytnutým informáciám môžu získať iba autorizované osoby s prístupovými právami k našim systémom, ktoré sú povinné považovať tieto informácie za prísne dôverné a takým spôsobom s nimi manipulovať. Okrem toho nás vnútroštátne právne predpisy môžu prinútiť uchovávať informácie počas určitého časového obdobia.

Osobné informácie zhromaždené na webových stránkach spoločnosti KTM sa uložia v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je verejne prístupné. Niekedy budú osobné údaje ešte pred transakciou šifrované pomocou vhodných bezpečnostných systémov.

Výmena citlivých a súkromných údajov medzi webovými stránkami spoločnosti KTM a návštevníkmi sa uskutočňuje cez komunikačné kanály zabezpečené protokolom SSL, je zašifrovaná a vybavená digitálnymi podpismi.

Spoločnosť KTM podniká v mnohých krajinách sveta. Aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom jednotné služby bez ohľadu na ich polohu, udržiavame domovské stránky a webové stránky po celom svete. Pri poskytovaní osobných informácií spoločnosti KTM súhlasíte s tým, že tieto informácie sa môžu prenášať cez štátne hranice a uchovávať a spracovávať v každej z krajín, v ktorých má spoločnosť KTM a jej koncernové spoločnosti svoje zastúpenie. Tu si môžete pozrieť zoznam všetkých spoločností koncernu:

https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/

Internet v žiadnom prípade nie je bezpečné miesto. Preto by ste mali vždy dbať na to, aké informácie zverejníte, keď ste online. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré sme získali elektronicky alebo inými prostriedkami, avšak urobíme všetky potrebné kroky na zabezpečenie ich najvyššej možnej bezpečnosti. V dôsledku toho nám návštevníci odovzdajú informácie na vlastné riziko.

Zákony o ochrane osobných údajov sa riadia zásadou, že osobné údaje sa majú uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. V závislosti od účelu, na ktorý sa vaše osobné údaje ukladajú, uchovávame vaše údaje počas rôzne dlhých časových období:

ai_user – 1 rok od vytvorenia.

.ASPXANONYMOUS – 3 mesiace od vytvorenia.

ASP.NET_SessionId – po zatvorení webovej stránky.

WishListAnonymousId – 1 mesiac od vytvorenia.

cookies-accepted – 10 rokov od vytvorenia.

UserDetails – 1 deň od vytvorenia.

Redirector – 1 deň od vytvorenia.

_gat – po zatvorení webovej stránky.

ai_session – po zatvorení webovej stránky.

_ga – 2 roky od vytvorenia.

_gid – 24 hodín od vytvorenia.

VehicleProduct-******* - 1 deň od vytvorenia.

 

 Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov získať informácie týkajúce sa vašich uložených osobných údajov, ich pôvodu a príjemcov, ako aj účelu ich uchovávania (článok 15 GDPR). V takom prípade využite kontaktnú adresu uvedenú v bode 13. Ak chcete získať informácie, musíte sa identifikovať ako osoba (o ktorej sa informácie majú poskytnúť) alebo predložiť doklad o tom, že ste oprávnený prijímať informácie o tretej osobe. Okrem toho by sme vás chceli informovať, že máte právo na opravu alebo vymazanie údajov (článok 16 GDPR), právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov (článok 18 GDPR), právo namietať proti spracovaniu údajov (článok 21 GDPR) a právo na uplatnenie možnosti prenosu údajov (článok 20 GDPR).

Ak sa aj napriek našej povinnosti spracovávať vaše údaje zákonne porušuje vaše právo na zákonné spracovanie vašich údajov, máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu alebo požiadať súd o vydanie súdneho nariadenia.

 

Odkazy na cudzie webové stránky

Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na cudzie webové stránky, ktoré nepatria do organizácie spoločnosti KTM. Ak navštívite takéto webové stránky, spoločnosť KTM už nebude zodpovedná za dôverné zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi. Prenos vašich osobných údajov z internetu prebieha čiastočne nešifrovane. V dôsledku toho nemožno úplne vylúčiť neoprávnený prístup tretích strán k týmto informáciám.

 

Záväzok spoločnosti KTM chrániť súkromie detí

Ochrana údajov detí je pre nás dôležitá. Z tohto dôvodu nezhromažďujeme, ani neuchovávame žiadne údaje o deťoch, ktoré sú podľa našich vedomostí mladšie ako 14 rokov bez toho, aby sme najprv získali overiteľný súhlas rodičov alebo opatrovníkov. Okrem toho od detí vyžadujeme len toľko osobných údajov, ako je absolútne nevyhnutné pre ich účasť na aktivitách.

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na rýchly vývoj internetu a právnu situáciu môže byť príležitostne potrebné vykonať zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Preto rešpektujte vždy aktuálnu verziu.

 

Prijatie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Používaním tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov návštevníci vyhlasujú, že si toto vyhlásenie prečítali a porozumeli mu, a že súhlasia s jeho výhradnou platnosťou. Prijatie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nenahrádza výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo ak potrebujete podrobnejšie informácie o konkrétnom bode, neváhajte a kedykoľvek nám napíšte na adresu spoločnosti KTM:

 

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofner Straße 3
5230 Mattighofen
Rakúsko

 

FN 295902 a, LG Ried
IČ DPH: ATU 636 409 56

 

E-mail: privacy@ktm.com