Oświadczenie o ochronie danych firmy KTM Sportmotorcycle GmbH (zwanej w dalszej części „KTM"):

Firma KTM szanuje i chroni sferę prywatności wszystkich swoich Klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową (zwanych w dalszej części „Odwiedzającymi”) i stosuje ściśle zasady przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie internetowej wyłącznie w niezbędnym zakresie. Zgromadzone dane nie będą w żadnym przypadku sprzedawane. Poniższe oświadczenie dostarcza Państwu informacji poglądowych o tym, w jaki sposób zapewniana jest ochrona danych, jak również informacji wymaganych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych na temat przetwarzania Państwa danych, a zwłaszcza tego, jakie kategorie danych i w jakim celu są pozyskiwane przez firmę KTM od użytkowników strony internetowej www.ktm.comoraz/lub też od klientów sprzedawców autoryzowanych przez KTM. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje w odniesieniu do wszystkich stron internetowych firmy KTM oraz wszystkich produktów i usług, oferowanych przez firmę KTM. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych firmy KTM obowiązuje w tym kontekście również zawsze w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw koncernu KTM, które ewentualnie również gromadzą oraz/lub przetwarzają dane.

 

 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jeśli jest to jednak konieczne w celu wykonania umowy z naszą firmą lub też w celu zrealizowania działań poprzedzających umowę (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO), będziemy ewentualnie potrzebować Państwa danych osobowych. Wszelkie Państwa dane osobowe, a mianowicie konkretnie Państwa adres e-mail, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, są gromadzone przez naszą firmę tylko wtedy, gdy zostaną nam one przekazane z własnej woli, np. w celu wykonania umowy, zamówienia, w ramach konkursów z nagrodami, w celu przesłania materiałów informacyjnych lub też w ramach ankiety, a także w celu subskrypcji biuletynów informacyjnych. Odwiedzający mogą oczywiście zdecydować się na to, aby nie przekazywać danych i korzystać ze strony internetowej w sposób anonimowy, muszą mieć jednak świadomość, że w pewnych okolicznościach niektóre funkcje będą wtedy dostępne jedynie z ograniczeniami.

Firma KTM uznaje i szanuje powagę kwestii odpowiedzialnego wykorzystywania danych, jakie są pozyskiwane od użytkowników i klientów. Bez Państwa zgody firma KTM nie będzie wykorzystywać tychże danych w celu uzyskania kontaktu z Państwem oraz informowania Państwa o nowych produktach, usługach i ofertach.

 

 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Jeśli jest to niezbędne ze względów prawnych lub umownych lub też jeśli nasza firma ma w tym wymagający ochrony oraz uzasadniony prawnie interes, może być w danym przypadku konieczne przesłanie Państwa dane do naszych przedsiębiorstw w ramach koncernu lub też do zewnętrznych partnerów biznesowych.

Państwa dane nie będą sprzedawane, wypożyczane lub też przekazywane w inny sposób postronnym stronom trzecim. Nie obejmuje to: godnych zaufania partnerów, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową w ramach realizacji procesów biznesowych lub też w przypadku innych usług, przy czym oczywiście zagwarantowane jest, że są oni również zobowiązani do zachowania poufności. W ramach opracowywania Państwa zamówienia lub zapytania udzielamy częściowo zleceń zewnętrznym partnerom biznesowym, którzy są jednakże umownie zobowiązani do przestrzegania postanowień o ochronie danych.

Przekazywanie spółkom koncernu KTM lub też stronom trzecim odbywa się tylko wtedy, jeśli odbiorcy danych zobowiązali się wobec firmy KTM do przestrzegania obowiązujących postanowień o ochronie danych.

Jeśli w ramach przetwarzania danych współpracujemy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, zadbaliśmy o to, aby byli oni wybierani i kontrolowani z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawowych, a równocześnie zobowiązani do przestrzegania ustawowych przepisów prawa o ochronie danych. Poza tym zakresem Państwa dane nie są przekazywane dalej.

Równie poważnie traktujemy wewnętrzną ochronę danych w przedsiębiorstwie. Nasi pracownicy oraz zatrudniani przez nas partnerzy biznesowi zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do przestrzegania postanowień o ochronie danych.

Każda spółka koncernu KTM współpracuje z wiarygodnymi partnerami.

Konkretnie, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wymienionym poniżej przedsiębiorstwom koncernu lub też partnerom biznesowym:

ODBIORCA

Spółki koncernu KTM (z listą wszystkich spółek koncernu można zapoznać się tutaj): https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/)

Sprzedawcy KTM oraz partnerzy serwisowi (z listą można zapoznać się tutaj):

https://www.ktm.com/at/haendlersuche/

Pozostali partnerzy biznesowi (z listą można zapoznać się tutaj):

https://www.ktm.com/at/gdpr/

 

Gromadzenie i zapisywanie danych na temat użytkowania

Podczas odwiedzin strony internetowej zapisywane są w postaci elektronicznej następujące metadane komunikacji: adres IP, data i godzina dostępu, nazwa wywoływanego pliku, podstrony, jak również anonimowy identyfikator użytkownika, miejscowość, region oraz kraj użytkownika, system operacyjny użytkownika, przeglądarka użytkownika, wersja przeglądarki użytkownika, interakcje użytkownika na stronie internetowej, odwiedzone przez użytkownika strony, czas trwania sesji oraz ilość sesji użytkownika, data pierwszych odwiedzin na stronie internetowej, czas trwania zapytań użytkownika, zapytania użytkownika, błędy wyjątków na stronie internetowej, data i godzina oraz czas trwania błędów wyjątków. W celach statystycznych dane mogą być analizowane w sposób anonimowy. Dane te są traktowane w sposób ściśle poufny i nie są przekazywane poza system firmy KTM ani też udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub umownych lub też w celu zaspokojenia wymagających ochrony oraz uzasadnionych prawnie interesów firmy KTM.

Usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane, gdy tylko przestaną być one potrzebne do przekazywania komunikacji. Jeśli następuje przetwarzanie elektronicznych metadanych komunikacji w celach rozliczeniowych, odpowiednie metadane komunikacji są przez nas przechowywane aż do momentu upływu terminu, do jakiego możliwe jest zgodne z prawem zakwestionowanie rachunku lub też wniesienie roszczenia o dokonanie płatności. Zgodnie z tym, że uchylenie się od skutków czynności prawnej będącej efektem błędu zgodnie z austriackim Powszechnym Kodeksem Cywilnym musi zostać dokonane w ciągu trzech lat od zawarcia umowy (zob. § 1487 ABGB), a roszczenia o dostawę towarów lub usług w obrocie gospodarczym ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat (zob. § 1486 ust. 1 zd. 1 ABGB), przechowujemy elektroniczne metadane komunikacji przez okres trzech lat od momentu zawarcia umowy.

 

Cookies

Na niektórych stronach internetowych firmy KTM mogą być stosowane cookies (ciasteczka). Cookie to mały zestaw danych, który może zostać zapisany na dysku twardym Państwa komputera. Tenże zestaw danych jest generowany przez serwer sieci Web, z którym są Państwo połączeni za pośrednictwem przeglądarki, oraz przesyłany do Państwa. Cookies umożliwiają rozpoznanie Państwa podczas odwiedzin strony internetowej bez konieczności ponownego wprowadzania danych, które zostały już uprzednio wprowadzone. Standardowe ustawienie większości przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie plików cookie automatycznie. Mogą Państwo jednakże zmienić ustawienie przeglądarki, wymuszając odrzucanie takich plików cookie lub też uprzednie powiadamianie wraz z koniecznością wyrażenia zgody. Ponadto cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego systemu. O tym, jak to zrobić, można dowiedzieć się tutaj:

aboutcookies.org

W następstwie zastosowania plików cookie przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, data urodzenia.

Stosujemy cookie wyłącznie w celu wykonania niezbędnego, elektronicznego procesu komunikacji (zob. art. 6 ust. 1 punkt f RODO) lub też, o ile jest to niezbędne, do zapewnienia oczekiwanych przez klientów usług za pośrednictwem naszej strony internetowej (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO). Ponadto cookies stosowane są tylko wtedy, jeśli wyrażą Państwo na to swą jednoznaczną zgodę (zob. art. 6 ust. 1 punkt a RODO).

Cookies z tego portalu można zaakceptować lub odrzucić za pośrednictwem poniższego łącza: Akceptuj cookies / Odrzucaj cookies.

Jeśli gromadzenie i zapisywanie danych za pośrednictwem cookies odbywa się zgodnie z prawem, następuje to wyłącznie w formie zanonimizowanej, w związku z czym nie jest możliwe zidentyfikowanie Państwa jako osoby fizycznej.

Na stronach internetowych firmy KTM stosowane są aktualnie następujące cookies:

ai_user – Jest definiowane przez usługę dostawcy zewnętrznego Microsoft Azure o nazwie Application Insights. Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzania wydajności, protokołowania błędów, jakie występują w aplikacjach klienckich oraz śledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej.

.ASPXANONYMOUS – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator użytkownika, wykorzystywany do gromadzenia na stronie internetowej informacji w celu personalizacji.

ASP.NET_SessionId – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator użytkownika, wykorzystywany do gromadzenia na stronie internetowej informacji w celu personalizacji.

WishListAnonymousId – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator użytkownika, wykorzystywany do zapisywania produktów na liście życzeń w odniesieniu do aktualnego Odwiedzającego.

cookies-accepted – Stosowane do identyfikacji, czy aktualny użytkownik usunął powiadamianie o plikach cookie na stronie internetowej.

UserDetails – Stosowane do zapisywania danych o narodowości oraz położeniu (w stopniach długości i szerokości) użytkownika. Służy specjalnie do personalizacji oraz usług na stronie internetowej powiązanych z mapami (np. do wyszukiwania sprzedawców).

Redirector – Stosowane do zapisywania danych na temat wersji językowej strony internetowej, którą odwiedza użytkownik, i do przekierowywania użytkownika do prawidłowej wersji językowej w przypadku ponownych odwiedzin strony internetowej.

_gat – Jest definiowane przez usługę dostawcy zewnętrznego Google o nazwie Google Analytics. Służy do ograniczania liczby zapytań, jakie są przesyłane równocześnie do Google Analytics.

ai_session – Jest definiowane przez usługę dostawcy zewnętrznego Microsoft Azure o nazwie Application Insights. Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzania wydajności, protokołowania błędów, jakie występują w aplikacjach klienckich oraz śledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej.

_ga – Jest definiowane przez usługę dostawcy zewnętrznego Google o nazwie Google Analytics. W tym przypadku chodzi o jednoznaczny  anonimowy identyfikator użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest identyfikowany na stronie internetowej podczas śledzenia interakcji użytkownika oraz odwiedzin strony.

_gid – Jest definiowane przez usługę dostawcy zewnętrznego Google o nazwie Google Analytics. W tym przypadku chodzi o jednoznaczny  anonimowy identyfikator użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest identyfikowany na stronie internetowej podczas śledzenia interakcji użytkownika oraz odwiedzin strony.

_SCFA – zdefiniowane przez zewnętrznego usługodawcę firmy Santander Consumer i Google Analytics. Jest to jednoznaczna i anonimowa nazwa użytkownika identyfikująca korzystanie ze strony internetowej podczas śledzenia interakcji użytkownika w symulacjach Santander Consumer. Ten plik cookie wygasa po dwóch latach.

VehicleProduct-******* - Stosowane do zapisywania kodu konfiguracji użytkownika w specjalnej konfiguracji modelu na stronie internetowej za pomocą konfiguratora. Część ******* jest to kod wariantu pojazdu, dla którego został wygenerowany plik cookie. W zależności od tego, w jakim pojeździe użytkownik używa konfiguratora, możliwe jest wygenerowanie wielu wariantów tego pliku cookie.

 

Zakres gromadzenia danych

Dane, które Państwo nam przekazują, są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO), do opracowywania Państwa zapytań, jak również w celu wypełnienia obowiązków prawnych (zob. art. 6 ust. 1 punkt c RODO).

W przypadku, gdy będziemy wykonywać jedno z opisanych poniżej lub innych działań lub też świadczyć usługi, chcielibyśmy otrzymać i zapisać Państwa dane osobowe, i w każdym przypadku zwrócimy się o Państwa wyraźną zgodę w razie:

 

  • przeprowadzania konkursu z nagrodami, akcji reklamowej, ankiety lub też innych możliwych funkcji strony internetowej;
  •  powiadamiania o zmianach lub ulepszeniach produktów bądź też usług, jakie mogą dotyczyć Odwiedzających oraz Klientów;
  • przesyłania informacji do Odwiedzających oraz aktualnych Klientów w związku z tematami, jakie mogłyby być dla Państwa istotne oraz/lub na temat towarów i usług, jakie są powiązane z zakupionymi już produktami;
  • przesyłania informacji o naszych produktach;

 

przesyłania okresowych wiadomości e-mail, np. biuletynów informacyjnych:

Jeśli Klienci/Odwiedzający zdecydują się na wpisanie na naszą listę mailingową, będą otrzymywać okresowe wiadomości e-mail, w których będą zawarte informacje na temat nowości w przedsiębiorstwie, aktualizacji produktów, produktów pokrewnych, usług informacyjnych itp. Klienci/Odwiedzający mogą w każdej chwili zdecydować o opuszczeniu tejże listy mailingowej i nieotrzymywaniu dalszych wiadomości e-mail od firmy KTM, przesyłając powiadomienie o tym pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazane w punkcie 13 adresy kontaktowe. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody aż do momentu odwołania.

 

Stosowanie usług do analizy sieci Web

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizy sieci Web firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie na temat Państwa korzystania ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania ze strony internetowej w celu przygotowania raportów na temat aktywności strony internetowej dla właścicieli strony internetowej oraz aby świadczyć usługi dodatkowe, związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z dostępem do internetu. Firma Google przekaże te informacje w razie potrzeby również stronom trzecim, o ile jest to nakazane prawem lub też jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi z firmy Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia Państwa przeglądarki internetowej; jednakże należy wskazać na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli być może korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie.

 

Zapisywanie i ochrona danych osobowych

Podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy składają Państwo zamówienie, wysyłają je lub też gdy sięgają Państwo do swoich informacji osobowych. Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, zabezpieczania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przekazaniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazw użytkowników, haseł, transakcji, informacji oraz innych danych, jakie są zapisywane na naszej stronie internetowej. Procesy te mogą być obsługiwane przez naszych dostawców. Przekazywanie tychże danych może obejmować przetwarzanie oraz zawieranie umów na naszej stronie internetowej, jak również udostępnianie usług serwisowych. Wykorzystujemy wszelkie stosowne środki, aby upewnić się, że dane osobowe są traktowane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z naszymi wytycznymi w odniesieniu do ochrony danych.

Informacje są chronione w bezpiecznym otoczeniu za pomocą połączenia środków fizycznych oraz technicznych. Do informacji tych nie ma publicznego dostępu. Wszystkie przygotowane informacje mogą być odczytywane tylko przez specjalne, posiadające prawa dostępu do naszych systemów osoby, które zobowiązały się do traktowania tychże informacji w sposób ściśle poufny. Ponadto, prawodawstwo krajowe może wymuszać na nas przechowywanie informacji przez określony czas.

Zarejestrowane na stronach internetowych firmy KTM dane osobowe są zapisane w bezpiecznym obszarze roboczym, który nie jest dostępny publicznie. Niekiedy dane osobowe są przed transakcją szyfrowane z zastosowaniem odpowiedniej, bezpiecznej technologii.

Wrażliwa i prywatna wymiana danych pomiędzy stronami firmy KTM oraz Odwiedzającymi odbywa się za pośrednictwem kanałów komunikacji zabezpieczonych przy użyciu certyfikatu SSL, jest szyfrowana i opatrzona podpisami cyfrowymi.

Firma KTM prowadzi działalność operacyjną w wielu krajach świata. Abyśmy mogli zaoferować naszym Klientom jednolite usługi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują,  utrzymujemy nasze strony internetowe na całym świecie. Jeśli przekazują Państwo firmie KTM informacje osobowe, wyrażają Państwo zgodę na możliwość przekazywania tychże informacji poza granice kraju, zapisywania ich i przetwarzania w każdym z krajów, w których firma KTM oraz jej spółki koncernu utrzymują swoje oddziały. Z listą wszystkich spółek koncernu można zapoznać się tutaj:

https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/

Internet nie jest w żadnym wypadku bezpieczny. Dlatego też należy zwracać stale uwagę na to, jakie informacje ujawniamy gdy jesteśmy online. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, jakie zebraliśmy drogą elektroniczną lub też za pomocą innego sposobu przekazywania, jednakże podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić najlepszy dostępny poziom bezpieczeństwa. Odwiedzający przekazują nam tym samym informacje na własne ryzyko.

W zakresie prawa o ochronie danych obowiązuje zasada, że dane osobowe są zapisywane jedynie tak długo, jak długo jest to niezbędne dla celów, w jakich są one przetwarzane. W zależności od tego, w jakim celu Państwa dane osobowe zostały zapisane, będziemy w związku z tym przechowywać Państwa dane przez różny okres:

ai_user – 1 rok od momentu utworzenia.

.ASPXANONYMOUS – 3 miesiące od momentu utworzenia.

ASP.NET_SessionId – po zamknięciu strony internetowej.

WishListAnonymousId – 1 miesiąc od momentu utworzenia.

cookies-accepted – 10 lat od momentu utworzenia.

UserDetails – 1 dzień od momentu utworzenia.

Redirector – 1 dzień od momentu utworzenia.

_gat – po zamknięciu strony internetowej.

ai_session – po zamknięciu strony internetowej.

_ga – 2 lata od momentu utworzenia.

_gid – 24 godziny od momentu utworzenia.

_SCFA – 2 lata od utworzenia

VehicleProduct-******* - 1 dzień od momentu utworzenia.

 

Prawa zainteresowanych

Mają Państwo w każdym czasie i bez podawania przyczyny prawo do informacji na temat danych zapisanych w związku z Państwa osobą, ich pochodzenia oraz odbiorcy, jak również na temat celu przechowywania (art. 15 RODO). Należy skontaktować się w tym celu pod jednym ze wskazanych w punkcie 13 adresów kontaktowych. W celu uzyskania informacji wymagane jest zidentyfikowanie się jako osoba (na temat której ma zostać udzielona informacja) lub też udowodnienie uprawnienia do otrzymania informacji na temat osoby trzeciej. Ponadto, pragniemy również poinformować, że mają Państwo prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych (art. 16 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), prawo odmówienia zgody na przetwarzanie danych (art. 21 RODO) oraz prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).

Jeśli pomimo naszego zobowiązania do zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych dojdzie do sprzecznego z oczekiwaniami naruszenia Państwa prawa do zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych, mają Państwo prawo złożenia skargi do organów nadzorczych lub też skorzystania z drogi sądowej.

 

Łącza do obcych stron internetowych

Na stronie internetowej mogą znajdować się hiperłącza do obcych stron internetowych, które nie należą do organizacji firmy KTM. W przypadku odwiedzania takich stron internetowych firma KTM nie ponosi już odpowiedzialności za poufne traktowanie Państwa danych. Przekazywanie Państwa danych z internetu odbywa się w sposób częściowo niezaszyfrowany. W związku z tym nie można całkowicie wykluczyć nieuprawnionego zapoznania się z nimi przez osoby trzecie.

 

Zaangażowanie firmy KTM w ochronę sfery prywatności dzieci

Ochrona danych dzieci stanowi dla nas ważną kwestię. Dlatego też zasadniczo nie gromadzimy i nie wykorzystujemy danych dzieci, które zgodnie z naszą wiedzą nie ukończyły 14 lat, bez uprzedniego uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej. Ponadto, wymagamy od dzieci w celu uczestnictwa w działaniach jedynie tych danych osobowych, które są do tego celu absolutnie niezbędne.

 

 Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Ze względu na szybki rozwój internetu oraz sytuacji prawnej może być niezbędne dokonanie od czasu do czasu dopasowań naszego oświadczenia o ochronie danych. Dlatego też należy zwracać uwagę na każdorazowo obowiązującą wersję.

 

 Akceptacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Poprzez korzystanie z niniejszego oświadczenia o ochronie danych Odwiedzający oświadczają, że przeczytali niniejsze oświadczenie o ochronie danych, zrozumieli je i akceptują jego wyłączne obowiązywanie. Akceptacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych nie zastępuje jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych.

 

 Kontakt

W razie pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub też jeśli w danym momencie potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, mogą Państwo zawsze zwrócić się pisemnie do firmy KTM pod poniższym adresem:

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofner Straße 3
5230 Mattighofen
Austria

FN 295902 a, LG Ried
NIP UE: ATU 636 409 56

E-mail: privacy@ktm.com

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane dnia Mai 2018